باغ فردوس

پس از دستگیری چند جوان نوازنده در باغ فردوس، زنی با اعتراض به ایجاد محدودیت در برابر شادی مردم...

در روزهای گذشته اولین برف پاییزی برخی از مناطق تهران را سفیدپوش کرده است.