بافت تاریخی تهران

اسکندر مختاری، عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران، گسترش بدون برنامه شهر‌ها را از عوامل تخریب بافت‌های تاریخی...

در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران چند اثر نمونه معماری خشت و گل ایران از دوران زندیه به جای...