بالکان و بحران پناهجویی

شرایط دشوار برای پناهجویان در شهر ایدومنی یونان، واقع در مرز این کشور و مقدونیه، آن‌ها را مجبور به...

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا بستن مرزهای کشورهای غرب بالکان به روی پناهجویان را اقدام درستی خواند.

حرکت پناهجویان از ترکیه در مسیر بالکان به سمت شمال اروپا، با محدودتر شدن عبور از مرزهای اسلوونی، صربستان،...