بانکداری بدون ربا

طرح عملیات بانکی بدون ربا به دلیل آبستراکسیون مخالفان در کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌سرانجام ماند. اما مدیرعامل سابق بانکی...

به موازات آن که رئیس کل بانک مرکزی از تبدیل مطالبات معوقه به مسأله‌ای سیاسی سخن گفت، فقهای قم...