باهر محمد

در فهرست عفو شدگان نام ۱۶ فعال سیاسی زن از جمله سناء سیف، خواهر فعال سیاسی و روزنامه نگار...

دادگاه مصر، سه روزنامه‌نگار شبکه الجزیره را که از دسامبر گذشته در این کشور زندانی هستند، دوباره محاکمه...