بحران ساختاری

پرویز صداقت - برای این که در میان انبوه بی‌پایان خبرها و تحولاتی که ایران از سر گذرانده تصویری...