بحران سیاسی آمریکا

کمیته اطلاعات سنای آمریکا در بیانیه‌ای گفت که کومی در یک جلسه عمومی در برابر این کمیته راجع به...