بحران نشر در ایران

محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت که تنها حدود شش تا هفت...

آمار خانه کتاب منتشر شده. نشر کتاب بحران‌زده است. ۵۹ هزار عنوان کتاب در ایران منتشر شده. اگر کتاب‌سازی‌ها...