بحران کارآمدی

به جز مدیریت بحران در روز حادثه که به اذعان اعضای شورای شهر تهران از هم گسیخته بود،...