بحراین اوکراین

بوريس نمتسوف مهم‌ترين چهره مخالف دوران ۱۵ ساله پوتين در قدرت بود. مهاجمان از يک ماشين سفيد و...