بخشنامه جدید مالیاتی برای اجرا در سال ۹۵

رئیس انجمن نساجی ایران با انتقاد از بخشنامه جدید مالیاتی که از سال ۹۵ به اجرا درخواهد آمد، آن...