بخش اقلیم اتحادیه اروپا

میگل آریاس کانیته، رئیس بخش اقلیم اتحادیه اروپا درباره دستیابی به توافق در نشست پاریس گفت: «اقدام کشورها به...