بدهکاران بزرگ بانکی

نماینده تهران در مجلس مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه را به‌عنوان فساد نظام بانکی منتشر کرده بود. او...

صادقی گفت که در مورد نسبت‌دادن مدلل، یکی از بدهکاران به مکارم شیرازی اشتباه کرده. یکی از عمده‌ترین بدهکاران...