بدهی دولت به بانک ها

بانک مرکزی می‌گوید بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ۲۵ درصد و بدهی بخش غیردولتی به این شبکه ۲۲...

دولت ایران در چهار ماه نخست امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان و در یک سال گذشته۵۷ هزار میلیارد تومان...

نظام بانکی ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. بخش زیادی از منابع بانکی در اختیار دولت قرار دارد. بدهی...

بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانک‌ها و حجم نقدینگی در ایران در یک سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته...

دستاورد اقتصادی دولت روحانی افزایش ۱۲۰ درصدی نقدینگی و دو برابر شدن بدهی دولت به نظام بانکی است. افزایش...

میزان بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. راهکار دولت برای...

دولت بیش از۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و می‌خواهد سهمش در بانک‌‌ و بیمه‌ها را واگذار کند...

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تا ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۳۹۴ پیش رفته است. دولت به...

دولت به مجموعه بانکی کشور ۷۰ هزار ميليارد تومان بدهکار است. بدهی دولت به بانک‌ها ۳۲/۸ درصد افزايش...