بدهی های وزارت نیرو

به‌گفته رئيس هيأت مديره سنديکای شرکت‌های توليدکننده برق در ایران، وزارت نیرو به نيروگاه‌های خصوصی برق شش هزار ميليارد...