بدون دخترم هرگز

۲۵ سال پس از انتشار خاطرات پرفروش بتی محمودی، اينک دختر او مهتاب محمودی حکايت خود را در کتابی...