بد سرپرست

انوشيروان محسنی بندپی، رئيس سازمان بهزيستی ايران گفته که سالانه هزار کودک زير سه سال در خيابان‌ها و بيمارستان‌ها...

سازمان بهزستی می‌گويد در ۳۶ سال گذشته حدود ۳۱۰ هزار کودک «بی‌سرپست و بدسرپرست» در ايران ساماندهی شده‌اند.