برداشت دولت ازصندوق توسعه ملی

دولت با حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه برای جبران این...

راهکار دولت برای کسری بودجه در سال گذشته استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و همزمان با آن کاهش...

پس از چند ماه کشمکش بر سر برداشت ۴/۱ ميليارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، دولت و مجلس...