برده‌داری

کریسپین سارتول − سنت فکری غرب ذهن را برتر از بدن، کار فکری را برتر از کار یدی و...

امین درودگر − معرفی کتاب «امضاهای شهروندی: دادخواست‌نویسی، ضدبرده‌داری و هویت سیاسی زنان». نکته مهم: حق با مبارزه به...

این نه رویاست و نه افسانه؛ این واقعیت امروزه‌ی ماست که هر روز هم بدتر از دیروز می‌شود....

هاوکه فریدرش - در دوران جهانی‌ شدن، برده‌داری فرم‌های نوینی یافته و امروزه این کار، یک تجارت بسیار سودآور...