بردیا فریدونی

بردیا فریدونی − تغییر بنیادین را باید در تغییر مفاهیم ساده جست‌وجو کرد، مفاهیمی چون استقلال، آزادی‌، جمهوری و...

بردیا فریدونی− اگر افکار عمومی را معیار بررسی فضای دموکراتیک بگیریم و آن را از خلال تاریخ معاصر...