بررسی کتاب

وحشت از جنگ داخلی و امید به تغییر یک حکومت سرکوبگر مهم‌ترین درونمایه تازه‌ترین رمان جواد مجابی‌ست که اکنون...

در نسخه سی و هشتم «بررسی کتاب» مجید روشنگر به زندگی و آثار سه شخصیت در ادبیات ایران می‌پردازد؛...