برزو عبدالرزاق

فشارهای سیاسی در تاجیکستان رو به رشد است. موجی از روشنفکران تاجیک در روسیه و دیگر کشورهای همسایه...

شهزاده سمرقندی - در برنامه «با همسایگان» امروز می‌خواهم شما را با برزو عبدالرزاق، کارگردان تئا‌تر و هنرمند شناخته‌شده...