برف پاییزی

با گذشت بیش از دو

شهر رشت هم مانند سایر شهرهای ایران سفیدپوش شده و بارش برف مناظر زیبایی را پدید آورده است.