برلیناله ۲۰۱۴

خرس طلای افتخاری برلین به کن لوچ، استاد سینمای اجتماعی تعلق گرفت. در برلیناله ۲۰۱۴ از این فیلمساز بریتانیایی...