برنامه موشکی آمریکا

ترامپ با اشاره به ماهواره «پیام» سیاست دفاعی آمریکا را از سند پنتاگون فراتر برد. همه شهرهای آمریکا و...

ترامپ از برنامه‌ای رونمایی خواهد کرد که بر اساس آن سامانه‌ای در فضا مستقر خواهد شد که با لیزرهای...