برنج وارداتی

فقط در سال ۱۳۹۲ یک میلیون و ۹۵۶ هزار تن برنج وارد کشور شده و با حساب تولید داخلی...

حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت