بریتانیا و افغانستان

نخست وزیر بریتانیا که به عنوان اولین رهبر یک قدرت خارجی به دیدار رییس جمهور جدید افغانستان رفته، تاکید...