بریتانیا و پذیرش پناهجویان

۴۰۰ کودک پناهجو شرایط پذیرفته شدن به عنوان پناهنده در بریتانیا را دارند اما هنوز در کمپ «جنگل» کاله...