بزرگ‌ترین کارخانه تولید الیاف فیلامنت نایلون

یک ماه پس از آخرین اعتصاب کارگران لوله نورد صفا، کارفرما همچنان قسط دوم طلب کارگران را پرداخت نکرده...