بسام بربندی

بسام بربندی در این نوشته بیان می‌کند که آن نیرویی که به شدت دولت اسد را به مقابله سخت...