بسته ریاضتی یونان

هیأت دولت جدید یونان از امروز مسئول ادامه مذاکرات با وام‌دهندگان اروپایی در بسته جدید پیشنهادی و اعمال برنامه‌های...