بسیجی سال 59

این پاسخ آشکاری بود به قالیباف. او روحانی و جریان او را «فرصت‌طلبانِ انقلابی‌نما» خواند که «منافع مادی...