بعل شمین

با انفجار معبد «بعل شمین» و قتل خالد الاسعد، سرپرست ۸۲ ساله کاوش‌های باستان‌شناسی پالمیرا، کیفیت ویرانی فرهنگی و...