بلند مرتبه سازی

ساخت وساز فراوان، فروش تراکم و همچنین ساختمان‌های بلند مرتبه تهدیدی جدی برای منابع طبیعی و محیط زیست تهران...