بلورشناسی

تحت شرایطی ویژه، ساختار شیمیایی نمک طعام می‌تواند اشکالی محیرالعقول و خلاف قوانین عرف واکنش‌های شیمیایی بگیرد.