بم

برداشت رطب در شهر «نرماشیر» و «ریگان» بم طی از اواخر مرداد ماه شروع شده و در برخی مناطق...

دو نفر به دلیل ابتلا

شش نفر در شهرستان بم