بمباران غوطه شرقی

پیشروی نیروهای اسد موج بزرگی از جابه‌جایی و آوارگی ساکنان غوطه شرقی را موجب شده است. مردم در تلاش...

در غوطه شرقی همان سناریویی در حال تکرار است که در حلب شرقی اتفاق افتاد: محاصره نظامی، غذایی و...

در حملات هوایی رژیم سوریه به غوطه شرقی که در دست شورشیان سوریه است، بار دیگر غیرنظامیان جان خود...