بناهای تاریخی

حریم میدان نقش جهان اصفهان به بهانه احداث «گذر آقانجفی» در معرض تخریب کامل قرار گرفته است.

سپاه پاسداران قصد دارد در محوطه کاخ شمس پهلوی ساخت و ساز کند. این اثر در فهرست آثار ملی...

بنیاد مستضعفان کاخ شمس پهلوی را به سپاه واگذار کرده بود که در محوطه این اثر ملی ساخت و...

تصاویری از مناطق مختلف ایران که توسط یکی از همراهان زمانه ارسال شده است.

علی فرهادی، دادستان عمومی و

بودجه حفاظت از هر بنای تاریخی تنها ۳۰۰ هزار تومان است. سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد آثار تاریخی را به...

سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما تردیدهایی در...

بنیاد مستضعفان کاخ مروارید در مهرشهر کرج را به قیمت ۷۰ میلیارد ریال فروخته و نهاد خریدار آن قرار...