بندر کاله و کمپ پناهجویان

بر اساس گزارشی که یونیسف تهیه کرده، کودکان در کمپ‌های کاله و دنکرک فرانسه، از سوی قاچاقچیان مورد سوءاستفاده...