بند ۳۵۰ اوين

جشن مهرگان از سوی زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين برگزار شد.


به گزارش راديو زمانه، غروب روز يکشنبه دهم...