بند ۸ زندان اوین

مجید عابدین‌زاده مقدم، زندانی سیاسی، از ۲۱مرداد در اعتراض به اخلال در آزادی مشروط او و همچنین رفتارهای دادیار...

علی‌اکبر حیدری فر قاضی سابق دادگاه انقلاب تهران که نقش مهمی در فرستادن معترضان به کهریزک در سال ۸۸...