بنزين ايران

شهلا میرگلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت

بنزين "غيراستاندارد" که در مجتمع‌های پتروشيمی ايران توليد می‌شود به عنوان علت اصلی افزايش آلودگی در اين کشور به‌ويژه...