بنياد حفظ آثار و ارزش‌ های دفاع مقدس

سازمان ميراث فرهنگی بدون اشاره به نام بنياد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس که متولی دفن «شهدای گمنام»...