بهرام بیضایی

بیضایی در تازه‌ترین اثرش به جای آنکه تئاتر را به خیابان ببرد، خیابان را به تئاتر می‌آورد که زندگی...

حسین ایمانیان- هنرِ نمایش با خصوصی‌سازی تئاتر به بازیِ سرخوشانه‌ جماعتی هپروتی و منتزع از پویاییِ اجتماع، به «نمایشِ...

علی جنتی درباره موسیقی نیز گفته رهبر ایران تنها روحانی است که موسیقی می‌شناسد. به نظر وزیر ارشاد برای...

طرب‌نامه از هر یک از گونه‌های پیش‌شناخته‌ی تخت‌حوضی چهره‌های اصلی‌اش را وام می‌گیرد: حاجی و زن‌حاجی، درویش ناشناس، سلطان...

مسعود کدخدایی - در کتاب «زنی با زنبیل»، فرخنده آقایی پنجاه و سه روایت از زندگی زنان عقبمانده، سنتی،...