بهر آسمان

محیط زیست منطقه بهرآسمان در حوالی جیرفت به بهانه پیدا کردن معدن و استخراج در حال تخریب و نابودی...