بهزاد حقیقی

سعید مدنی - «تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است.»