به ما دختر خوشگلا رو نشون بده

نماینده‌ای در حال نطق درباره بحران اقتصادی در ایران بود که نماینده دیگری در میکروفن باز با صدایی هیجان‌زده...