بودجه صداوسیما

براساس بودجه ۱۴۰۰، افزون بر افزایش بودجه سازمان صداوسیما مقرر شده که این سازمان در صورت لزوم تا سقف...

با مصوبه جدید مجلس ایران، بودجه کنونی صداوسیما که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است به حدود دو...