بوق

س. اقبال – این مقاله به بررسی نابهنجاری‌ای به نام بوق زدن اختصاص دارد: بوق عروسی، بوق ددری، بوق...