بيماری در ايران

علی‌رضا زالی، رئیس سازمان نظام

مصطفی اقلیما، مددکار اجتماعی و

شیوع یک بیماری عفونی در

وزير بهداشت ايران، بيش از ۵۰ درصد از دلايل بروز بيماری‌ها در ايران را مربوط به عوامل اجتماعی از...